O nás

Chropyně - areál Komenského 38, historie

Statek Chropyně získává olomoucké biskupství koupí (od roku 1777 arcibiskupství) v roce 1615, kdy se stává nedílnou součástí kroměřížského panství. Hlavními hospodářskými produkty bylo obilí, především pšenice, žito a ječmen, dále pak chov dobytka a koní. Dvorské hospodářství bylo ve velké míře doplňováno rybnikářstvím a pivovarnictvím.

V roce 1853 působily na arcibiskupských panstvích správy velkostatků a lesní (polesenské) úřady. Zpravidla jedné správě velkostatku odpovídal jeden polesenský úřad. V případě velkostatku Kroměříž byl polesenský úřad umístěn v Chropyni, který byl přemístěn v roce 1891 na Zámeček u Kroměříže.

Správa panství Kroměříž stejně tak dvora v Chropyni podléhala v letech 1890-1948 Ústřednímu ředitelství arcibiskupských statků v Kroměříži se sídlem v arcibiskupském zámku v Kroměříži.

V roce 1925 působily na arcibiskupském majetku lesní úřady Hukvaldy, Ostravice, Kroměříž, Vyškov, Rajnochovice, Mírov a Svitavy. Nově přibyl lesní úřad Napajedla s revíry Halenkovice, Košíky a Jankovice. Ten byl však v roce 1929 zrušen a přičleněn k lesnímu úřadu Kroměříž. Nově vzniklý lesní úřad Kroměříž -Napajedla sídlil v Kroměříži, odkud byl v roce 1945 přemístěn do Chropyně na zámek.

Před revizí první pozemkové reformy v roce 1948 měl velkostatek Kroměříž vlastní půdy 2941 ha a patřil k němu mimo jiné i dvůr Chropyně (187 ha), dále parky, zahrady a domy v Chropyni; zámecký rybník a hostinec v Chropyni. V Kroměříži byla arcibiskupská hlavní sýpka, sklad palivového dřeva, sklad staviva a prodejna

Hospodaření.

V roce 2015 byl tento zemědělský areál v rámci restitučního procesu vrácení nemovitého majetku navrácen Arcibiskupství olomouckému (AO). AO vlastní v okolí areálu cca 500 ha zemědělské orné půdy. Bylo rozhodnuto pro samostatné hospodaření. 1.1.2017 byla založena společnost Statek Chropyně s.r.o. a započalo se s opravou stávajícího devastovaného areálu - sklady, administrativní budovy a výstavbou nové posklizňové linky.

Statek hospodaří v konvenci, jen RV (pšenice, oves, řepka, cukrovka), téměř všechny práce jsou zajišťovány službami. Vybavení vlastní technikou je postupné.